โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย
หมู่ 4 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี   ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี 94180
เบอร์โทรศัพท์ 0849670284
ผู้บริหาร

นายวีระ โกวิทางกูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ระบบโครงสร้างการบริหาร
คำขวัญของโรงเรียน
ข้อมูลบุคลากร
สภาพชุมชนโดยรวม
โครงสร้างหลักสูตร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร
แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/01/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 202321
Page Views 216967
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ อย.น้อย

โครงการจัดกิจกรรมของชมรม อย.น้อย

โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

1.  ชื่อโครงการชมรมอย.น้อย

 

2.  ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ ชมรม  อย.น้อย  โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

ตำบลม่วงเตี้ย                        อำเภอม่วงเตี้ย

จังหวัดปัตตานี                    รหัสไปรษณีย์ ๙๔๑๘๐

ครูที่ปรึกษาชมรม

นายศราวุฒิ  สุขจันทรา

นางเจียมจิต  หน่อสุข

 

3.  ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

                                -   เริ่มต้น เดือนพฤษภาคม   .. ๒๕๕๕

                                -   สิ้นสุด เดือนมกราคม   .. ๒๕๕๖

 

4.  หลักการและเหตุผล

                สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และประกอบกับรัฐบาลและคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยให้ความสำคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคทุกมิติ โดยการรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่ม ชมชม สมาคม ดำเนินกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทุกจังหวัด เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคในทุกจังหวัดมีความเข็มแข็ง และบังคับใช้มาตรการทาง

การอุปบริโภคบริโภคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน แต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เราใช้ หรือว่ารับประทานเข้าไปจะมีความสะอาดปลอดภัยมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้บริโภคควรมีความตระหนักและความรู้ไว้คุ้มครองตนเองให้ปลอดภัย

ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย จึงเห็นความสำคัญของการคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้จัดตั้งชมรม อย.น้อยขึ้นในโรงเรียน และได้จัดกิจกรรม อย.น้อย เพื่อเป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเรื่องความปลอดภัยของอาหาร  การตระหนักในความสำคัญของความปลอดภัยของอาหาร การรู้จักปกป้องตนเอง รู้จักการเลือก สังเกต หรือทดสอบและรู้จักปฏิเสธอาหารที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนตั้งแต่เด็กเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ตลอดไปอย่างยั่งยืน

 

5.  วัตถุประสงค์

1)            เพื่อให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

2)            เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติและเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ในชีวิตประจำวัน

3)            เพื่อให้นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ตลอดจนสร้างข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้ง

ในโรงเรียนและชุมชน

 

6.  เป้าหมายภาพรวมของโครงการ

1)      นักเรียนทุกคน มีความรู้ และความเข้าใจ ถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค

2)      นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติและเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยใน

ชีวิตประจำวัน

3)      นักเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่น ตลอดจนมีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในโรงเรียนและชุมชน

 

7.  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

                สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภคสวามารถจัดกิจกรรม และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเข้าใจแก่นักเรียนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ  80

 

8.  การดำเนินการโครงการ

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.  ลงประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ

งบประมาณการจัดทำโครงงานการจัดกิจกรรมของชมรมคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

 

10. ผลตอบแทนโครงการโดยภาพรวม

1)  สมาชิกชมรมคุ้มครองผู้บริโภค นักเรียน และชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

2)  นักเรียนทุกคนสามารถเป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดูแล และให้ได้มาซึ่งสินค้า และบริการที่มีคุณภาพและปลอดภัย

3)   นักเรียนนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ประชาชนในชุมชนและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 

11.  การติดตามและประเมินผล

1)  ผลงานต่างๆในระหว่างการดำเนินกิจกรรม

2)  แบบประเมิน

3)  รายงานผลการดำเนินโครงการตามขั้นตอนต่อผู้บริหารโรงเรียน และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

 

 

                ลงชื่อ                                                                                                     ลงชื่อ

                                (นายศราวุฒิ  สุขจันทรา)                                                                   (นายวีระ  โกวิทางกูร)

                                ครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย

                               

 

 

 

 

 

 

 

.  วัตถุประสงค์

                ๓.๑  เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาที่มี

                ลักษณะน่าสงสัยว่า     โอ้อวดเกินจริง

๓.๒  เพื่อให้นักเรียนแกนนำ อย.น้อยสามารถ ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนคำโฆษณาต่างๆ

๓.๓  เพื่อให้นักเรียนแกน อย.น้อย และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐

 

.  สมมติฐาน

๔.๑ โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ และโฆษณาที่มีลักษณะน่าสงสัยว่า โอ้อวดเกินจริง

๔.๒  นักเรียนแกนนำ อย.น้อยสามารถ ตรวจสอบ เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดจนคำโฆษณาต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.๓ นักเรียนแกน อย.น้อย และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐

 

.วิธี ดำเนินการ

ลำดับที่

 

ชื่อกิจกรรม

เป้าหมายกิจกรรม

 

การดำเนินกิจกรรม

ระยะเวลาดำเนินการ

 

ผู้รับผิดชอบ

บันทึกข้อมูลการรับแจ้งฯ

สมาชิกชุมนุมอย. น้อย ร้อยละ ๘๐

.ประชุม/วางแผนการดำเนินงานการจัดกิจกรรมโครงงาน

.ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งฯ

.เปิดศูนย์รับแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.น้อย

.รวบรวมข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากกล่องลงสมุดบันทึกสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

๑๒  .พ ๕๖

ด.ญ .นูรียะห์       กะโด

PowerPoint Presentation ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.82 MB
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 2556,14:33   อ่าน 465 ครั้ง